„Създаване на инструментариум за осигуряване на качеството при предоставяне на услуги по подкрепена заетост“

Този проект (2015-1-TR01-KA202-021686) е финансиран от програма „Еразъм +“ на Европейската комисия. Настоящата публикация излага само възгледите на автора,

като Комисията не носи отговорност за изчерпателността и верността на информацията, посочена тук, нито за възможните начини за нейната употреба.