„Създаване на инструментариум за осигуряване на качеството при предоставяне на услуги по подкрепена заетост“

Заетостта е универсално човешко право, залегнало в член 23 от Декларацията на ООН за правата на човека, който гласи, че "Всеки има право на труд, на свободен избор на работа, на справедливи и благоприятни условия на труд и на закрила при безработица."

Подкрепената заетостта може да се характеризира като платена работа в интегрирана работна среда, която включва постоянна подкрепа за хора с увреждания на свободния пазар на труда. Платена работа за индивиди означава постигане на същото възнаграждение за една и съща по вид работа, еквивалетно на тоза за работещите без увреждания.

"Подкрепа на заетостта е основна възможност за хората с увреждания за да се реализират на пазара на труда. Независимо от степента на увреждане, държавните власти трябва да субсидират тази услуга“

Подкрепената заетост е стратегия за осигуряване на работни места за хора с увреждания.

Структура

Цели

Резултати

Подкрепена заетост е действащ и добре разработен метод за консултиране на хора с увреждания за да се осигури достъп и поддържане на платена работа на свободния пазар на труда. Тази услуга е добре развита в доста страни от Европейския съюз (напр. Португалия и Словения), а в други като България и Турция тепърва се внедрява. Основната и цел е да осигури плавен преход при приключване на обучението на хората с увреждания и достъпът и реализацията им на пазара на труда.

Документацията на процеса на присъединяване на Турция т '' хора с увреждания '' показва, че в Турция не методи или понятия в момента са на място, за да се свържете на професионалното образование и пазара на труда за хората с увреждания.

Проекта цели да създаден специализиран инструментариум за признаване и валидиране на знанията, уменията и компетентностите на консултанти по подкрепена заетост

Този инструментариум ще се базира на специфични резултати от учене в рамките подготвена за акредитация професионална обучителна програма. Тя ще обхваща следните сфери:

- "Бариери и ограничения в следствие на увреждането"

- "Как да подпомогнете надграждането на ключовите компетентности на Вашия клиент?"

- "Концепция на услугата подкрепена заетост"

- "Практически инструменти в работния процес на консултанта по подкрепена заетост"

- "Помощните технологии в полза на хората с увреждания"

- "Насоки в осъществяването на кариерното консултиране"

Партньорският консорциум има за цел да реализира следните ключови интелектуални продукти:

- Разработване на система за признаване на знанията, уменията и компетентностите на консултанти по подкрепена заетост:

- Създаване на специфични резултати от учене в рамките на професионално обучение за консултанти по подкрепена заетост

- Създаване на инструменти за осигуряване на качеството от предоставящи услуги по подкрепена заетост

- Акредитиране на специализирано професионално обучение за консултанти по подкрепена заетост

Пилотно апробиране на резултатите от проекта с минимум 140 консултанта по подкрепена заетост в Европа.

Този проект (2015-1-TR01-KA202-021686) е финансиран от програма „Еразъм +“ на Европейската комисия. Настоящата публикация излага само възгледите на автора,

като Комисията не носи отговорност за изчерпателността и верността на информацията, посочена тук, нито за възможните начини за нейната употреба.